© 2019. Cecilia Masuko Iwata.

w/sprinkles.

2015.

Oil on canvas.

36” x 1.5” x 48”.

Images courtesy of

Lane Preston.